Privacy Verklaring Leons Autorijschool - LEonS Autorijschool

Ga naar de inhoud

Privacy Verklaring Leons Autorijschool


PRIVACYVERKLARING VAN LEONSAUTORIJSCHOOL
Dit is de privacyverklaring van Leons Autorijschool. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en wat we daarmee doen.
1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?
4. Hoe gebruiken wij je gegevens?
5. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
6. Hoe beveiligen wij je gegevens en hoe lang bewaren wij deze?
7. Hoe kan je je wettelijke rechten uitoefenen?
----------------------------------------------------------------------
1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken,
delen en opslaan over jou wanneer je bij ons een rijles of rijlessenpakket afneemt, onze website bezoekt of wanneer je contact met ons hebt.
Onze website bevat links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacy beleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018 en vervangt alle eerdere versies. Wij
kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en je over eventuele wijzigingen informeren door de gewijzigde verklaring op deze website te publiceren en je te informeren per e-mail voordat deze wijzigingen van kracht worden.

2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Leons Autorijschool,  gevestigd aan de Grote Beerlaan 10 te Son en Breugel, is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze
privacyverklaring. Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je
persoonsgegevens door Leons Autorijschool, neem dan contact met ons op via email, onze website, of telefonisch.

3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?
We verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens van en over jou:
A.     naam en contactgegevens,
B.     lesgegevens,
C.      gegevens die we vastleggen als je contact met ons hebt,
D.     socialmediagegevens,
E.      Foto’s en geluidsmateriaal.
A. Naam en contactgegevens
Dit zijn de gegevens die zelf invoert als je een aanmeldingsformulier invult, zoals je voor- en achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats en je telefoonnummer en e-mailadres.
B. Lesgegevens
Lesgegevens zijn de gegevens over het lespakket dat je bij ons hebt gekocht, de data dat je lessen hebt gehad, je leskaart (vorderingsgegevens)
C. Gegevens die we verzamelen als je contact met ons hebt
Wanneer je via e-mail, WhatsApp, Website of social media contact hebt met ons, dan leggen we deze contactmomenten vast in onze systemen, zoals Outlook, GSM telefoon,  of Facebook Messenger.
D. Social-mediagegevens
Afhankelijk van de instellingen van jouw social network kunnen wij informatie ontvangen van de aanbieder van de genoemde dienst. Wanneer je met ons communiceert via onze socialmediapagina’s
(bijvoorbeeld als je een opmerking plaatst, een foto uploadt of op de "like" knop klikt) kunnen wij deze gegevens ontvangen. Zie het privacybeleid van je social-media-aanbieder voor meer
informatie over de persoonsgegevens die wij ontvangen en hoe je jouw instellingen kunt wijzigen. We verzamelen bovenstaande gegevens alleen als je via social media met ons communiceert.
E. Foto’s en geluidsmateriaal
1)     Bij de rijlessen maken wij vaak gebruik van de lescam. Daarop worden actuele verkeerssituaties vastgelegd op beeld met geluid. (dashcam).
2)     Wij kunnen je vragen of we een paar foto’s voor promotiedoeleinden mogen maken van jou bij onze lesauto.
4. Hoe gebruiken wij je gegevens?
Leons Autorijschool gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
A.     voor het leveren van onze diensten en om contact met je te onderhouden,
B.     ter ondersteuning van de rijlessen,
C.      voor onze administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving,
D.     voor onderzoek om onze diensten te verbeteren,
E.      voor promotie op onze website en/of Social Media.
A. Voor het leveren van onze diensten en om contact met je te onderhouden
Als je bij ons rijles(sen) gaat nemen, gebruiken wij daarvoor de gegevens die je hebt opgegeven in een contact- en/of aanmeldingsformulier. Deze gegevens hebben wij o.a. nodig om jou op te halen, je lessen te plannen, en examens aan te vragen.
Wij gebruiken jouw contactgegevens om met je te kunnen communiceren.
Wij gebruiken jouw betaalgegevens voor het afhandelen van je betaling.
B. Ter ondersteuning van de rijlessen
De gemaakte opnamen met de lescam gebruiken wij om verkeerssituaties die zich voordoen tijdens de les, in een later stadium terug te halen en te bespreken met de leerling. De beelden betreffen alleen de situatie rondom de auto. De geluidsopnamen geven ook de communicatie tussen de leerling en de instructeur weer.
C. voor onze administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.
D. Voor onderzoek om onze diensten te verbeteren
Wij kunnen je nadat je geslaagd bent nog enkele keren per email benaderen voor een tevredenheidsonderzoek, of om een recensie te plaatsen op onze website. Enkele maanden na je examen sturen wij je een email om te onderzoeken of er nog dingen in het verkeer zijn waar je problemen mee hebt, of dat we je nog ergens mee kunnen helpen.
We doen dit om inzicht te krijgen in de ervaringen van onze oud-leerlingen, zodat we daarmee onze diensten, de content op onze website en onze klantenservice kunnen verbeteren. We gebruiken deze inzichten ook om nieuwe diensten te ontwikkelen.
E. voor promotie op onze website en- of Social media.
Als je geslaagd bent vragen wij je of wij een foto mogen maken voor onze website en/of Social Media. Naast de foto gebruiken wij daarvoor je voornaam. Je kunt dit verzoek ten allen tijde weigeren.
Algemeen:
We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren, om onze wettelijke verplichtingen na te komen, voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of de belangen van een derde of met jouw toestemming, bijvoorbeeld in situaties waarin wij contact over jou onderhouden met het CBR.
Als je je toestemming intrekt of als je niet die gegevens verstrekt die we nodig hebben om de overeenkomst met jou uit te voeren of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, dan kun je mogelijk geen of alleen beperkt gebruik maken van onze diensten.
Wanneer we je gegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang of de belangen van een derde, dan hebben wij deze belangen afgewogen tegen jouw privacybelangen. Indien van toepassing zullen wij maatregelen treffen om je privacybelangen te beschermen en onterechte schade te voorkomen. Onder ons gerechtvaardigd belang vallen bijvoorbeeld het leveren van betere diensten en aanbiedingen. Meer informatie over deze afweging is op verzoek beschikbaar.
Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang of de belangen van een derde heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie.
5. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
Wij kunnen jouw gegevens uitwisselen met of beschikbaar stellen aan derden in het kader van de volgende doeleinden:
A.     met het CBR voor het uitvoeren van jouw toetsen en examens,
B.     met een vervangende rij-instructeur bij ziekte.
A. met het CBR voor het uitvoeren van jouw toetsen en examens
We verstrekken jouw gegevens indien gevraagd aan het CBR die direct betrokken zijn bij de aanvragen voor jouw toetsen, praktijkexamens en eventuele rijtesten.
B. met een vervangende rij-instructeur bij ziekte.
Wanneer je vaste rijinstructeur Leon onverhoopt uitvalt door ziekte, blessure of andere omstandigheden die het geven van rijinstructie langdurig beletten, dan zullen wij zorgen voor een vervangende instructeur. Deze zal dan de beschikking moeten krijgen over jouw contact- en lesgegevens.

6. Hoe beveiligen wij je gegevens en hoe lang bewaren wij deze?
Leons Autorijschool beveiligt je gegevens door te zorgen voor goede beveiligingssoftware op de computer, en bewaart hard copy materiaal binnenshuis op een veilige plaats.
We bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze
privacyverklaring zijn beschreven, maar in het algemeen niet langer dan 1 jaar na je laatste interactie
met ons, tenzij voor zover dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of ten
behoeve van potentiële geschillen. Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we
deze gegevens.
7. Hoe kan jij je wettelijke rechten uitoefenen?
Je kunt contact met ons opnemen om de rechten uit te oefenen die je zijn toegekend op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder
A.     het recht van toegang tot je gegevens,
B.     deze te corrigeren,
C.      deze te verwijderen,
D.     het recht bezwaar te maken tegen verwerking.
A. Recht van toegang
Je kunt ons vragen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken en als dat zo is, je toegang te geven tot die gegevens in de vorm van een kopie. Wanneer wij voldoen aan een toegangsverzoek zullen wij je ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de doeleinden van de verwerking, de categorieën betrokken persoonsgegevens en eventuele andere informatie die je nodig hebt om de essentie van dit recht te kunnen uitoefenen.
B. Recht van rectificatie
Je hebt het recht je gegevens te laten corrigeren ingeval deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens over jou en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan.
C. Recht van verwijdering
Je hebt ook het recht je persoonsgegevens te laten verwijderen, wat betekent dat wij je gegevens wissen en waar mogelijk worden gewist door een eventuele andere beheerder aan wie je gegevens eerder door ons bekend zijn gemaakt.(zie Art.5) Verwijdering van je persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in bepaalde gevallen die zijn beschreven in de wet en die worden opgesomd in artikel 17 van de GDPR/AVG. Dit omvat situaties waarin je persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de aanvankelijke doeleinden waarvoor zij werden verwerkt alsmede in situaties waarin zij onrechtmatig werden verwerkt.
D. Recht van bezwaar
Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, wat inhoudt dat je ons kunt vragen je persoonsgegevens niet langer te verwerken.
Dit geldt ook voor het gebruik van beeld- en geluidmateriaal.
Je kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door het intrekken van je eerder gegeven toestemming. Als je dit recht uitoefent, zullen wij je persoonsgegevens niet langer voor zulke doeleinden verwerken. Uitzondering: De gegevens die wij moeten bewaren m.b.t. onze wettelijke en fiscale verplichtingen.
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.
(Voor het laatst bijgewerkt: mei 2018)
Terug naar de inhoud