Algemene Voorwaarden Leons Autorijschool - LEonS Autorijschool

Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Leons Autorijschool

Algemene Voorwaarden Leons Autorijschool

Artikel 1. Algemeen.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B en daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die namens LEonS autorijschool
rij- en daaraan gerelateerde opleidingen verzorgen. LEonS Autorijschool is gevestigd op de Grote Beerlaan 10,
5694LK te Son en Breugel en staat als eenmanszaak ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 58820841.

Artikel 2. Rijopleiding.
De rijopleiding omvat rijlessen:
a. met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
b. de geplande lestijd wordt benut voor het geven van rijinstructie;
c. onder lestijd wordt verstaan; uitleg van de rijtaken en het praktisch beoefenen ervan;
d. gegeven door bevoegde rijinstructeurs;
e. voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden;
f. voor leerlingen met de voor de wet toegestane leeftijd;
g. voor leerlingen die lichamelijk en/of geestelijk ten tijde van de rijles, tussentijdse toets en praktijkexamen voldoende handelingsbekwaam zijn.

Artikel 3. Verplichtingen Rijschool.
De Rijschool zorgt ervoor dat:
a. de gemaakte afspraken tussen LEonS autorijschool en de leerling worden nagekomen;
b. de leerling zal een op maat gemaakt advies betreffende de rijopleiding worden aangeboden, echter kan hiervan worden afgeweken indien door LEonS autorijschool verwacht wordt dat de leerling niet het gewenste niveau binnen de gemaakte afspraak gaat halen ;
c. de leerling binnen 14 dagen na het praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt;
d. de leerling wordt begeleid van de eerste rijles tot hij/zij het rijbewijs heeft gehaald;
e. het theorie examen is een verantwoordelijkheid van de leerling, echter zal de leerling op eigen verzoek hierin begeleid worden;
f. het praktijk examen wordt in overleg met de leerling aangevraagd met inachtneming van de wachttijd bij het CBR;
g. de leerling een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen;
h. de lessen worden bijgehouden op hiervoor geschikte formulieren, die transparant worden gebruikt zodat de leerling en eventueel zijn achterban inzage hierin heeft.

Artikel 4. Verplichtingen Leerling.
De leerling dient:
a. alle gemaakt afspraken van het kennismakingsgesprek na te komen;
b. op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van LEonS autorijschool en deze na te leven;
c. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de les (door de rijinstructeur wordt een wachttijd van maximaal 15 minuten in acht genomen) Bij verzuim of te laat komen, indien dit verwijtbaar is, gaat dit van de lestijd af;
d. bij niet nakomen van de verplichtingen betreffende de afgesproken les, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
e. bij verhindering van de afgesproken les dient dit minimaal 24 uur van tevoren aan LEonS Autorijschool te worden gemeld;
f. Indien een afspraak niet tijdig wordt afgezegd, dan dient de volledige lesprijs te worden voldaan;
g. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
h. voor de aanvraag van het praktijkexamen te beschikken over een geldig theoriecertificaat en dit desgevraagd te kunnen overhandigen aan LEonS autorijschool.

Artikel 5. Betaling.
5.1. De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken betalingstermijn te voldoen;
5.2. De betaling geschiedt per bank, via een machtiging LEonS autorijschool, contant of via gespreide betaling zoals overeengekomen bij introductiegesprek;
5.3. LEonS autorijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesuur prijs te verhogen met uitzondering van 5.4 en belastingverhoging e.d.
5.4. LEonS autorijschool heeft wel het recht om in geval van sterk toenemende stijging van de brandstof prijzen een extra brandstof toeslag in rekening te brengen;
5.5. De leerling is automatisch in verzuim wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan LEonS autorijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is;
5.6. Indien de leerling niet tijdig heeft betaald worden zonder aanmaning, vanaf de vervaldatum administratie kosten in rekening gebracht.
5.7. Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd met eventuele administratie kosten door een daartoe gerechtigde instantie worden gesommeerd;
5.8 Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld voor aanvang van de tussentijdse toets of praktijkexamen op de rekening van LEonS autorijschool te zijn overgemaakt of contant te zijn voldaan.
5.9. Bij niet tijdige betaling is LEonS autorijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 6. Praktijkexamen.
6.1. De leerling is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m,v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan LEonS autorijschool kan aantonen;
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven/gecremeerd;
c. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. LEonS autorijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd;
6.2. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland, brengt LEonS autorijschool administratiekosten in rekening;
6.3. Indien LEonS autorijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen;
6.4. Indien een tussentijdse toets of praktijkexamen wordt opgeschort wegens overmacht situaties zoals bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden is LEonS autorijschool niet verantwoordelijk voor geleden schade in welke vorm dan ook.

Artikel 7. Beëindiging rijopleiding.
7.1. Indien LEonS autorijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de leerling zonder bijkomende kosten stoppen met de rijopleiding. LEonS autorijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de leerling terug betalen;
7.2. De leerling kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen, LEonS autorijschool zal in dit geval het tegoed, minus eventueel betaalde examengelden en administratiekosten binnen 14 dagen aan cursist betalen; Kortingen op lespakketten worden daarbij naar evenredigheid verrekend.
7.3. Indien de leerling zijn of haar cursus tussentijds wil staken, dient dit voorzien van reden schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan LEonS autorijschool. Als de leerling zonder reden van opgave zijn opleiding staakt, vervalt na 12 maanden gerekend vanaf de datum van aanvang van de lesovereenkomst het recht op eventuele teruggave van ongebruikte lessen;
7.4. Wanneer LEonS Autorijschool door omstandigheden als arbeidsongeschiktheid of andere onvoorziene omstandigheden niet in staat is een rijopleiding af te maken, heeft de leerling het recht op teruggave van reeds vooruit betaalde gelden op niet genoten lessen , toetsen en/of examens. Kortingen op lespakketten worden daarbij naar evenredigheid verrekend.
7.5. De rijschool behoudt zich voor een rijopleidingsovereenkomst voortijdig te beëindigen indien :
a. de leerling niet in staat blijkt binnen de termijn van 100 lesuren te slagen voor het praktijkexamen, ongeacht het afgesproken lespakket.
b. de leerling niet in staat blijkt binnen de termijn van 2 jaar te slagen voor het praktijkexamen, ongeacht het afgesproken lespakket.
c. een rijopleiding wordt onderbroken voor de periode van 3 maanden of meer, ongeacht de reden daarvoor.
d. de verplichte gezondheidsverklaring van het CBR niet naar waarheid blijkt te zijn ingevuld en daardoor de rijopleiding wordt vertraagd, gehinderd, of dat daardoor gevaarlijke situaties (kunnen gaan)ontstaan m.b.t. overige weggebruikers.
e. LEonS autorijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
8.1. De leerling is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijden tijdens de rijtest (proefles), rijles en het praktijkexamen;
8.2. LEonS autorijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling en/of door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
8.3. LEonS autorijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen;
8.4. LEonS Autorijschool is niet aansprakelijk voor het zoek raken dan wel defect raken van persoonlijke eigendommen van de leerling voor, tijdens, of na de les.

Artikel 9. Klachtenregeling.
9.1 De leerling kan indien hij/zij zich onheus bejegend voelt een schriftelijke klacht indienen bij LEonS autorijschool. Deze klacht zal door een onafhankelijk persoon worden beoordeeld.
9.2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan LEonS autorijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan;
9.3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de rechter voorgelegd;
9.4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Privacy. (AVG)
10.1. De verzamelde persoonsgegevens van de leerling worden door LEonS Autorijschool uitsluitend gebruikt om de lesovereenkomst goed uit te kunnen voeren;
10.2. De verzamelde persoonsgegevens van de leerling worden niet op het internet of met derden gedeeld zonder toestemming van de leerling;
10.3. De verzamelde persoonsgegevens van de leerling worden voldoende beveiligd en niet langer dan noodzakelijk bewaard;
10.4. Noodzakelijke persoonsgegevens van bestaande leerlingen mogen voor marketingdoeleinden worden gebruikt indien deze doeleinden verband houden met de rijopleiding. (bijv. mailing) ;
10.5. Als LEonS Autorijschool gegevens van de leerling wil gebruiken voor marketingdoeleinden buiten de lesovereenkomst om, dan alleen met expliciete vermelding van het doel en met toestemming van de leerling. De leerling kan ten allen tijde hiervan af zien.
10.6. De uitgebreide AVG van LEonS Autorijschool kan worden nagelezen op de website, of op verzoek digitaal worden toegezonden, danwel worden overhandigd in hard copy.
-------------------------------------------------------------------------------------
Versie 01. 2019

Terug naar de inhoud